LEGISLATIE SANITARA

Portal legislativ (https://legislatie.just.ro)

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata

 • Codul muncii (Legea nr. 53/2003)

 • HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 • Ordin MS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi

 • Ordin MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

 • Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

 • Legea nr. 346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

 • HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 • Ordin MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

 • HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Ordin comun MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Ordin CNAS nr. 346/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate

 • Ordin MS nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI «Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 • Ordin MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice

 • Ordin MS nr. 1501/2016 privind aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice

 • Ordin MS nr. 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite

 • HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 • Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

 • HG nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

 • Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

 • Ordin MS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public

 • Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 • HG nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 • OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor